OneNote işgär depderçeleri
Bilim işgäri hyzmatdaşlygyny ýetişdir we dolandyr
OneNote işgär depderçelerinde her işgär ýa-da mugallym üçin şahsy iş ýeri, paýlaşylýan maglumat üçin material kitaphanasy we bilelikde işleýän hemme kişi üçin hyzmatdaşlyk ýeri bar, olary ählisi hem ýekeje güýçli depderde.
Başlamak üçin mekdebiňizden Office 365 hasabyňyz bilen giriň.

Mugt Office 365 hasabyny açyň >
Bir ýerde işleşiň
Hyzmatdaşlyk ýeri topar işleri (mes. paýlaşylýan bölüm ýa-da işgärler inisiatiwalary) üçin taýýarlanylan.
Bir depderçede bellikdir tabşyryklaryň we planlaryň üstünde bilelikde işläň we oňa OneNote-yň güýçli gözlegi bilen doly aralaşyň.
Hemmeler bilen maglumat paýlaşyň
Syýasatlary, proseduralary, ahyrky möhletleri we mekdep senenamasyny neşir etmek üçin, material kitaphanasyny ulanyň.
Material kitaphanasyndaky rugsatlar ýolbaşçynyň maglumat redaktirlemegine we neşir etmegine rugsat berýär, ýöne başgalar materialy diňe görüp we göçürip bilýär.
Özüňizi we işiňizi ösdüriň
Her işgäriň işlär ýaly öz hususy ýeri bar, ol diňe ýolbaşçy bilen paýlaşylýar. Bu depderçäni professional ösüş, synp tejribeleri we ene-ata habarlaşmalary üçin ulanmak bolýar.
Işgärler ol depderçeleri öz zerurlyklaryna görä şahsylaşdyryp biler. Ol olaryň hemişe salgylanýan maglumatlaryny özleriçe gerekli formatda saklamaga mümkinçilik berýär.
Häzir başlaberiň
Başlamak üçin mekdebiňizden Office 365 hasabyňyz bilen giriň ýa-da bar bolan işgär depderçelerini dolandyryň