کتابچه های پرسونل OneNote
بهبود و مدیریت همکاری معلم
کتابچه های کارمند OneNote یک فضای کاری شخصی برای هر کارمند یا معلم، یک کتابخانه محتوا برای معلومات شریک شده و یک فضای همکاری برای هر شخصی است که در یک کتابچه قدرتمند با هم کار کنند.
با حساب Office 365 خود از مکتب وارد شوید تا آغاز بکار کنید.

یک حساب Office 365 را طور رایگان ثبت نام کنید >
همکاری در یک محل
فضای همکاری برای فعالیت های گروهی بشمول بخش شریک شده یا خلاقیت های همکاری طراحی شده است.
با یکدیگر در یادداشت، وظایف و پلان ها در یک کتابچه کار کنید و به آن با همه جستجوی قدرتمند OneNote دسترسی داشته باشید.
شریک سازی معلومات با همه
از کتابخانه محتوا برای نشر کردن پالیسی ها، طرزالعمل ها، مهلت ها و تقویم مکتب استفاده کنید.
مجوز ها در کتابخانه محتوا به رهبر کارمند امکان میدهد معلومات را ویرایش و نشر کند اما دیگران تنها محتوا را دیده و رونویسی کرده میتوانند.
خود و کارتان را انکشاف دهید
هر یک از کارمندان مکان خصوصی برای کار دارد که تنها با رهبر کارمند شریک شده است. این کتابچه برای انکشاف مسلکی، مشاهدات صنفی و ارتباطات با والدین استفاده شده میتواند.
کارمندان این کتابچه ها را برای نیاز های خود سفارشی ساخته میتوانند. این کار به آنها امکان میدهد معلومات ارجاع شده را طور منظم در قالب مناسب برای خود ذخیره نمایند.
اکنون شروع کنید
با استعمال حساب Office 365 از مکتب تان به سیستم وارد شوید تا آغاز بکار کنید یا کتابچه های مربیان موجوده را مدیریت کنید