OneNote स्टाफाचे नोटबुक्स
ऍडुकेटर सहकार्यीची निर्मणी & वेवस्था करची
OneNote स्टाफ नोटबुकांनी स्टाफाच्या दरेकी वांगड्याक वा शिक्षकाक वैयक्तीक कार्यसुवात आसा, वांटणी केल्ले माहितीची सामुग्री लायब्ररी, आनी एकत्रीत काम करूंक सगळ्यां खातीर सहयोग सुवात आनी हें सगळें प्रभावशाली नोटबुकांत आसा.
सुरवात करूंक, तुमचे शाळेंतल्यान तुमच्या Office 365 खात्यांत सायन इन करचें.

फुकट Office 365 खात्या खातीर सायन अप करचें >
एकेच सुवातेर सहयोग करचो
वांटणी विभाग वा स्टाफाचे फुडाकार सारक्या चोंब्या कार्यावळीं खातीर सहयोग सुवात देझेन्य केल्या.
एका नोटबुकांत, टिपण्यो, कार्यां आनी येवजणे वरवीं एकठांय काम करचें आनी त्यो सगळ्यो OneNote च्या प्रभावशाली सोदा वरवीं ऍक्सॅस करच्यो.
सगळ्यां कडेन माहितीची वांटणी करची
धोरणां, कार्यप्रणाली, निर्धारीत तारीख आनी शाळेचो कॅलेंडर प्रकाशीत करूंक, सामुग्री लायब्ररी वापरची.
सामुग्री लायब्ररींतल्यो परवानग्यो स्टाफाच्या मुखेल्याक माहिती संपादन करून प्रकाशीत करपाची मेकळीक दिता, पूण हेरांक फकत ती दृश्य करूंक आनी सामुग्रीची नक्कल करूंक मेळटा.
स्वता आनी स्वताच्या कामाचो विकास करचो
स्टाफाच्या दरेकी वांगड्याक काम करूंक खासगी सुवात दिल्ली आसा, जी फकत स्टाफाच्या मुखेल्या कडेन वांटणी केल्ली आसा. हो नोटबूक वेवसायीक विकास, वर्गांतली नियाळणी आनी पालकांच्या दळणवळणा खातीर वापरूं येता.
स्टाफाच्या वांगड्यांनी आपल्या गरजां खातीर हे नोटबुक्स वैयक्तीक करूं येतात. तांकां जाय ते बशेन नियमीतपणान संदर्भीत आशिल्ली माहिती सांठोवंक तांकां मेकळीक दिता.
शिक्षणांत नोटबुकांचो स्टाफ कसो वापर करता ताचे संबंदीं ब्लॉग पोस्ट करचो:
OneNote स्टाफ नोटबूक परिचय ब्लॉग पोस्ट >
युनायटेड किंगडमांत Sandymoor School OneNote स्टाफ नोटबूक वृत्त अध्यायन >
आतां सुरवात करची
सुरवात करूंक, तुमचे शाळेंतल्यान तुमच्या Office 365 खात्या वरवीं सायन इन करचें वा अस्तित्वांत आशिल्ले स्टाफ नोटबुक्स वेवस्थापीत करचे