دفترچه های کارکنان OneNote
همکاری بین معلمین را شکل داده و مدیریت کنید
دفترچه‌های کارکنان OneNote یک فضای کاری شخصی برای هر یک از کارمندان یا معلمین، یک کتابخانه محتوا برای اطلاعات اشتراک گذاشته شده و یک فضای همکاری برای همکاری اعضاء را همه و همه در یک دفترچه با امکانات فراوان ارائه می‌دهد.
جهت شروع کار با حساب Office 365 خود از مدرسه وارد شوید.

جهت دریافت یک حساب Office 365 رایگان ثبت نام کنید >
همکاری در یک جا
فضای همکاری برای فعالیت های گروه از قبیل یک بخش اشتراک گذاشته شده یا فعالیت های بین کارکنان طراحی شده است.
در یک دفترچه با یکدیگر بر روی یادداشت ها، کارها و برنامه ریزی ها همکاری کنید و با استفاده از جستجوی قدرتمند OneNote به آنها دسترسی پیدا کنید.
اشتراک گذاری اطلاعات با همه
برای انتشار دادن سیاست ها، رویه ها، موعد کارها و تقویم مدرسه از کتابخانه محتویات استفاده کنید.
مجوزها در کتابخانه محتویات به سرپرست کارکنان اجازه وی دهند اطلاعات را ویرایش کرده و منتشر نماید اما سایر اعضا تنها امکان مشاهده و کپی کردن محتوا را دارند.
خودتان و کارتان را پیشرفت دهید
هر کدام از کارمندان دارای یک محل خصوصی برای کار می‌باشند که تنها با سرپرست کارمندان به اشتراک گذاشته شده است. این دفترچه یادداشت را می‌توان برای توسعه امور کاری، مشاهدات کلاسی و مکاتبات با اولیا استفاده کرد.
کارمندان می‌توانند این دفترچه یادداشت‌ها را مطابق با نیازهای خود شخصی‌سازی کنند. بدین ترتیب می‌توانند اطلاعات ارجاع داده شده را در فواصل زمانی منظم در قالبی که قابل فهم باشد ذخیره نمایند.
اکنون شروع کنید
با استفاده از حساب Office 365 خود از مدرسه وارد شده و شروع به کار کنید یا دفترچه های کارکنان موجود را مدیریت نمایید