Tích hợp OneNote Class Notebook với LMS

Sử dụng tiêu chuẩn phổ biến được gọi là Tương tác Công cụ Học tập (LTI), OneNote Class Notebook có thể làm việc với Hệ thống Quản lý Học tập của bạn.

Sử dụng OneNote Class Notebook với LMS của bạn để tạo sổ ghi chép dùng chung và liên kết nó với khóa học.

Sinh viên đã đăng ký vào khóa học LMS có thể tự động truy nhập sổ ghi chép mà không cần bạn phải thêm tên họ vào.
Bắt Đầu
Để bắt đầu, bạn cần đăng ký LMS của bạn với OneNote.
Đăng nhập bằng tài khoản Office 365 của bạn từ trường học để bắt đầu.