Giňişleýin okaýjy

MICROSOFT LEARNING TOOLS

Çuňňur okaýjy ýaşyna we ukybyna seretmezden adamlaryň okaýşyny gowulandyrmak üçin subut edilen usullardan peýdalanýan mugt guraldyr.

Düşbüligi güýçlendirýär

Teksti sesli okaýan, ony bogunlara bölýän we setirdir harplaryň arasyndaky boşlugy köpeldýän gurallar.

GOŞMAÇA MAGLUMAT

Özbaşdak okamaga höweslendirýär

Mugallymlaryň dürli başarnykdaky okuwçylara goldaw bermegine kömek edýän öwrediş serişdesi.

METBUGATY GÖR

Ulanmasy ýeňil

Giňişleýin okaýjyny öz materialyňyz bilen synap görüň.

SYNAP GÖRÜŇ

Mugt elýeterli

Çuňňur okaýjyny mugt alyň.

BAŞLA
Funksiýa Subut edilen bähbit
Güýçlendirilen okap ýazdyryş Tekst awtorlygyny gowulandyrýar
Fokus tertibi Ünsi saklaýar we okaýyş tizligini gowulandyrýar
Çuňňur okaýyş Düşbüligi gowulandyrýar we ünsi saklaýar
Şrift aralygy we gysga setirler "Wizual mähelle" arkaly okaýyş tizligini gowulandyryň
Söz toparlary Görkezmäni goldaýar we ýazyş hilini gowulandyrýar
Bogna bölmek Söz tanamagy gowulandyrýar
Düşbülik tertibi 10% düşbüligi gowulandyrýar

Okamak düşbüligini güýçlendir

  • Iňlis dilinde okyjylaryň ýa-da beýleki dillerde okyjylaryň suwaralygyny ýokarlandyrýar
  • Ýokary derejede okamagy öwrenen okyjylar köpçüligi üçin ynam döredýär
  • Disleksiýa ýaly kemçilikli okuwçylar üçin teksti açyp görkezýän çözgütleri hödürleýär

Bu platformalarda Giňişleýin okaýjy elýeterli:

OneNote Online goşmaça maglumat
OneNote Universal programmasy
Häzir göçürip al

Mac we iPad OneNote goşmaça maglumat

Word Online goşmaça maglumat

Word Desktop goşmaça maglumat

Mac, iPad we iPhone üçin Word goşmaça maglumat

Outlook Online goşmaça maglumat

Outlook Desktop goşmaça maglumat

Bu platformalarda Giňişleýin okaýjy elýeterli

OneNote Online
goşmaça maglumat
OneNote Universal programmasy
Häzir göçürip al

Mac we iPad OneNote goşmaça maglumat

Word Online goşmaça maglumat

Word Desktop goşmaça maglumat

Mac, iPad we iPhone üçin Word goşmaça maglumat

Outlook Online goşmaça maglumat

Outlook Desktop goşmaça maglumat

iPhone we iPad (iOS) üçin Office Lens

Microsoft Edge brauzeri

Microsoft Teams goşmaça maglumat

Giňişleýin okaýjyny öz okamak materialyňyz bilen synap görüň

SYNAP GÖRÜŇ