خواننده نمایش

اسباب آموزشی MICROSOFT

خواننده نمایش یک وسیله مجانی است که از تکنیک های ثابت شده برای بهبود خوانش برای اشخاص صرف نظر از سن یا توانایی شان استفاده میکند.

قدرت درک را بهبود می بخشد

اسباب که نوشته را بلند می خوانند، آنرا به هجاها تجزیه می کنند و فاصله میان خطوط و حروف را افزایش می دهند.

بیشتر بیاموزید

تشویق خواندن مستقل

یک کمک تدریس که به معملین کمک میکند متعلمین با توانایی های متفاوت را حمایت کنند.

دیدن مطبوعات

آسان برای استفاده

خواننده نمایش را با محتویات خودتان امتحان کنید.

آنرا امتحان کنید

میسر بودن بصورت رایگان

خواننده نمایش را بصورت مجانی بدست آورید.

آغاز کردن
ویژگی مزیت اثبات شده
املاء ارتقأ یافته نگارش متن را بهبود میدهد
طرز تمرکز توجه را حفظ میکند و سرعت خواندن را بهبود میدهد
خواندن عمیق درک مطلب را بهبود میدهد و توجه را حفظ میکند
فاصله رسم خط و خطوط کوتاه تقویت سرعت خواندن از طریق مخاطب ساختن "شلوغی بصری"
بخش های تکلم از دستورالعمل آموزشی پشتیبانی میکند و کیفیت نوشتن را بهبود میدهد
هجابندی کردن تشخیص کلمه را بهبود میدهد
حالت درک مطلب درک مطلب را طور اوسط 10% بهبود میدهد

تقویت قدرت درک خواندن

  • افزایش روانی برای آموزنده های زبان انگلیسی یا خواننده سایر زبان ها
  • کمک به اطمینان سازی برای خواننده های نوظهور آموزنده خواندن در سطح بلند
  • پیشنهاد راه حل های رمزگشایی نوشته برای متعلمین با تفاوت های یادگیری مانند ناتوانی در نوشتن

خواننده نمایش در این پایگاه ها قابل دسترس است:

OneNote آنلاین بیشتر بیاموزید
برنامه جهانی OneNote
دانلود اکنون

OneNote برای Mac و iPad بیشتر بیاموزید

خواننده نمایش در این پایگاه ها قابل دسترس است

OneNote آنلاین
بیشتر بیاموزید
برنامه جهانی OneNote
دانلود اکنون

OneNote برای Mac و iPad بیشتر بیاموزید

Word آنلاین بیشتر بیاموزید

Word دسکتاپ بیشتر بیاموزید

Word برای Mac، iPad و iPhone بیشتر بیاموزید

Outlook Online بیشتر بیاموزید

Outlook Desktop بیشتر بیاموزید

Office Lensبرای iPhone و iPad (iOS)

مرورگر Microsoft Edge

Microsoft Teams بیشتر بیاموزید

امتحان کردن خواننده نمایش با مواد خواندنی خود تان

آنرا امتحان کنید