ਇਮਰਸਿਵ ਰੀਡਰ

MICROSOFT ਲਰਨਿੰਗ ਟੂਲਜ਼

ਇਮਰਸਿਵ ਰੀਡਰ ਇੱਕ ਫਰੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ

ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਸੁਤੰਤਰ ਪਠਨ ਨੂੰ ਪਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਦੇਖੋ

ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ

ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਤਤਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਰਸਿਵ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ।

ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ

ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ

ਇਮਰਸਿਵ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਫੀਚਰ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਲੱਛਣ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ
ਬਿਹਤਰ ਲਿਖਾਵਟ ਲੇਖਣੀ ਨੂੰ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ
ਫੋਕਸ ਮੋਡ ਧਿਆਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਗਤੀ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ
ਡੁਬੋ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਫੌਂਟ ਸਪੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ "ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਕ੍ਰਾਊਡਿੰਗ" ਦਾ ਸੰਬੋਧਣ ਕਰਕੇ ਪਠਨ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ
ਬੋਲੀ ਦੇ ਭਾਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ
ਸਿਲੇਬੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ
ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਨਸ਼ਨ ਮੋਡ ਸਮਝ ਨੂੰ ਔਸਤ 10% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ

ਪਠਨ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰੋ

  • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਗੀ ਵਧਾਓ
  • ਜਿਹੜੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਪਾਠਕ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ
  • ਡਿਸਲੇਕਸਿਆ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਸਮਾਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।

ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਮਰਸਿਵ ਰੀਡਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:

OneNote ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
OneNote ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਹੁਣੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ

Mac ਅਤੇ iPad ਲਈ OneNote ਹੋਰ ਜਾਣੋ

Word Online ਹੋਰ ਜਾਣੋ

Word ਡੈਸਕਟੌਪ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਲਈ Word Mac, iPad ਅਤੇ iPhone ਹੋਰ ਜਾਣੋ

Outlook Online ਹੋਰ ਜਾਣੋ

Outlook Desktop ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਮਰਸਿਵ ਰੀਡਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

OneNote ਔਨਲਾਈਨ
ਹੋਰ ਜਾਣੋ
OneNote ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਹੁਣੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ

Mac ਅਤੇ iPad ਲਈ OneNote ਹੋਰ ਜਾਣੋ

Word ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

Word ਡੈਸਕਟੌਪ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਲਈ Word Mac, iPad ਅਤੇ iPhone ਹੋਰ ਜਾਣੋ

Outlook Online ਹੋਰ ਜਾਣੋ

Outlook Desktop ਹੋਰ ਜਾਣੋ

iPhone ਅਤੇ iPad (iOS) ਲਈ Office Lens

Microsoft Edge ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ

Microsoft Teams ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪਠਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਰਸਿਵ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ

ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ