तंद्री लागिल्लो वाचक

Microsoft शिक्षण साधनां

लोकांच्या पिराय आनी क्षमतायेची पर्वा करिनास्तना तांचें वाचन सुदारूंक सिध्द तकनिको वापरपी इमर्सिव्ह रिडर हें फुकट साधन आसा.

रचना सुदरायता

साधनां जीं उतारो मोट्यान वाचता, ताका वर्णांनी वेगळायता, आनी रेग आनी अक्षरां मदीं सुवात वाडयता.

चड शिकचें

स्वतंत्र वाचनाक प्रोत्साहन दिता

वेगळ्या क्षमतेच्या विद्यार्थ्यांक तेंको दिवपाक शिक्षकांच्या आदारा खातीर शैक्षणीक साधन.

प्रेस पळोवची

उपेग करपाक सोपें

तुमच्या स्वताच्या मजकुरा खातीर चांचणी ड्रायव्ह तंद्री वाचक.

तशें करून पळोवचें

फुकट उपलब्ध

इमर्सिव्ह रिडर फुकट मेळोवचो.

सुरू करचें
खाशेलपण सिध्द जाल्ले फायदे
समृध्द शुध्दलेखन लेख बरोवपान सुदारणा करता
फोकस मोड लक्ष दिता आनी वाचनाचो वेग सुदारता
वेधून घेवपी वाचन आकलन सुदारता आनी लक्ष कायम दवरता
फाँट अंतर आनी धाकट्यो वळी "व्हिज्युअल क्रावलींग" क कळोवन वाचनाची वाचा सुदारची
भाशणाचे भाग समजावण्याक तेंको दिता आनी लेखनाचो दर्जो सुदारता
पाठ्यक्रम शब्द वळख सुदारता
आसपाव मोड सरासरी 10%न आकलन सुदारचें

वाचन रचना सुदारची

  • हेर भासांच्या वाचकां खातीर वा इंग्लीश भास शिकप्यां खातीर फ्लुअन्सी वाडोवची
  • उंचेल्या पांवड्यार वाचन करपाक उदयोन्मुख वाचप्यांक खातीर आत्मविस्वास तयार करपाक आदार करचो
  • वेगळ्या क्षमतेच्या देखीक डिसलेक्सिया, विद्यार्थ्यां खातीर उतारो डिकोडींग उपाय ऑफर करचो

ह्या प्लॅटफोर्मांचेर उस्फूर्त वाचक उपलब्ध आसा:

OneNote ऑनलायन चड जाणून घेवचें
OneNote युनिवर्सल ऍप्लिकेशन
आतां डावनलोड करचें

OneNote हाचे खातीर Mac आनी iPad चड जाणून घेवचें

ह्या प्लॅटफोर्मांचेर उस्फूर्त वाचक उपलब्ध आसा

OneNote ऑनलायन
चड जाणून घेवचें
OneNote युनिवर्सल ऍप्लिकेशन
आतां डावनलोड करचें

OneNote हाचे खातीर Mac आनी iPad चड जाणून घेवचें

Word ऑनलायन चड जाणून घेवचें

Word डॅस्कटॉप चड जाणून घेवचें

Mac, iPad आनी iPhone खातीर Word चड जाणून घेवचें

Outlook ऑनलायन चड जाणून घेवचें

Outlook डॅस्कटॉप चड जाणून घेवचें

Office लॅन्स खातीर iPhone आनी iPad (iOS)

Microsoft Edge ब्रावजर

Microsoft Teams चड जाणून घेवचें

तुमच्या स्वताच्या वाचन साहित्या खातीर तंद्री वाचकाक यत्न करचो

तशें करून पळोवचें