កម្មវិធីអានពណ៌រំលេចនៅលើអេក្រង់

ឧបករណ៍សិក្សារបស់ Microsoft

មុខងារ​ផ្ដោត​លើ​ការអាន គឺជា​ឧបករណ៍​ឥតគិតថ្លៃ ដែល​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកទេសជាក់ស្ដែង ដើម្បីកែលម្អ​ការអានសម្រាប់មនុស្សដោយមិនគិតពីអាយុ ឬសមត្ថភាព​របស់ពួកគេឡើយ។

ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ការយល់ដឹងទូលំទូលាយ

ឧបករណ៍ដែលអានអត្ថបទលឺៗ បំបែកវាទៅជាព្យាង្គ និងបង្កើន​គម្លាតរវាងបន្ទាត់ និងអក្សរ។

ស្វែងយល់បន្ថែម

លើកទឹកចិត្តឲ្យមានការអានលក្ខណៈឯករាជ្យ

ឧបករណ៍ជំនួយក្នុងការបង្រៀនដែល​ជួយ​គ្រូបង្រៀន​គាំទ្រដល់សិស្ស​ដែលមានសមត្ថភាពខុសៗគ្នា។

មើលព័ត៌មាន

ស្រួលប្រើ

តេស្ដ​កម្មវិធីអានពណ៌​រំលេចនៅលើអេក្រង់នៃដ្រាយ​ជាមួយនឹងមាតិការបស់អ្នកផ្ទាល់។

សូមសាកល្បងប្រើវា

អាចប្រើបានដោយឥតគិតថ្លៃ

ទាញយកមុខងារ​ផ្ដោត​លើ​ការអានដោយឥតគិតថ្លៃ។

ចាប់ផ្តើម
លក្ខណៈពិសេស អត្ថប្រយោជន៍ដែលផ្ដល់អោយ
ការសរសេរតាមអានដ៏ប្រសើរ ធ្វើអោយអត្ថបទនិពន្ធប្រសើរឡើង
ម៉ូដផ្ដោត គាំទ្រការចូលរៀន និងបង្កើនល្បឿនក្នុងការអាន
ផ្ដោតលើការអាន ធ្វើអោយការយល់ដឹងប្រសើរឡើង និងគាំទ្រការយកចិត្តទុកដាក់
ការដកឃ្លាពុម្ពអក្សរ និងបន្ទាប់ខ្លីៗ ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់​ល្បឿនអំណានដោយការបង្ហាញវិធីសាស្ត្រ "ការដាក់បង្ហាញរូបភាពជាច្រើន"
ថ្នាក់ពាក្យ គាំទ្រការបង្រៀន និងបង្កើនគុណភាពក្នុងការសរសេរ
ការចែកពាក្យជាព្យាង្គ ធ្វើអោយការស្គាល់ពាក្យប្រសើរឡើង
ម៉ូដយល់ដឹង ធ្វើអោយការយល់ដឹងប្រសើរឡើងដោយជាមធ្យមនៃ 10%

ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ការយល់ដឹងអំពីអំណានទូលំទូលាយ

  • បង្កើនភាពស្ទាត់ជំនាញ​សម្រាប់អ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេស ឬ អ្នកអានភាសាផ្សេងទៀត
  • ជួយកសាងទំនុកចិត្តសម្រាប់ការសិក្សាពី​កម្មវិធីអានដែលលេចធ្លោដើម្បីអានបាននៅកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះ
  • ផ្ដល់ជូនដំណោះស្រាយឌិកូដ​អត្ថបទសម្រាប់សិស្សដែលមានសមត្ថភាពខុសគ្នាក្នុងការសិក្សាដូចជាការមិនអាចអាន ឬសរសរបានត្រឹមត្រូវ

កម្មវិធីអានពណ៌រំលេចនៅលើអេក្រង់គឺអាចប្រើបាន​នៅលើវេទិកាទាំងនេះ:

OneNote Online ស្វែងយល់បន្ថែម
កម្មវិធីសកល របស់ OneNote
ទាញយកឥឡូវនេះ

OneNote សម្រាប់ Mac និង iPad ស្វែងយល់បន្ថែម

កម្មវិធីអានពណ៌រំលេចនៅលើអេក្រង់គឺអាចប្រើបាន​នៅលើវេទិកាទាំងនេះ

OneNote Online
ស្វែងយល់បន្ថែម
កម្មវិធីសកល របស់ OneNote
ទាញយកឥឡូវនេះ

OneNote សម្រាប់ Mac និង iPad ស្វែងយល់បន្ថែម

Word Online ស្វែងយល់បន្ថែម

Word Desktop ស្វែងយល់បន្ថែម

Word សម្រាប់ Mac, iPad និង iPhone ស្វែងយល់បន្ថែម

Outlook Online ស្វែងយល់បន្ថែម

Outlook Desktop ស្វែងយល់បន្ថែម

Office Lens សម្រាប់ iPhone និង iPad (iOS)

កម្មវិធីរុករក Microsoft Edge

Microsoft Teams ស្វែងយល់បន្ថែម

សាកល្បងប្រើកម្មវិធីអានពណ៌រំលេចនៅលើអេក្រង់ជាមួយឯកសារ​អំណាន​ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

សូមសាកល្បងប្រើវា