Evernote-dan OneNote-a geçmek
Kösenip oturmaň, bellikleri özümiz importirläp bereris.
OneNote-da üýtgetme etmek barada pikir edýäniňize sag boluň. Office maşgalasyna degişli bolan OneNote size eýýämden tanyş.
Synlaw wersiýa (diňe iňlisçe)
Windows 7 ýa-da täzesi we OS X El Capitan 10.11 ýa-da täzesi bar bolan kompýuterler üçin
Bellik: Bu programma üpjünçiligi size henizem göçürip almaga we ulanmaga elýeterli, ýöne biz indi bu guraly işjeň işläp düzmeýäris ýa-da goldamaýarys.
Öz ýoluňy döret
Islendik ýere ýazyň, internetden kesiň ýa-da Office resminamalaryňyzdan material salyň.
Bilelikde işläň
Topar bilen ideýa gürleşiň ýa-da maşgalaňyz bilen nahar planlaň. Şol bir sahypada we sinhronda duruň.
Elýazuw bilen oýlan
El bilen bellikleri çyrşaň. Garaýşyňyzy şekiller we reňkler bilen beýan ediň.
OneNote we Evernote. Ikisiniň tapawudy näme?
OneNote bilen Evernote-da meňzeşlik kän, ýöne OneNote-yň özbaşdak funksiýalary göwnüňize ýarar. Kagyz-galamyň mugt görnüşine özüňizi uruň. Siz mugt awtonom giriş we çäksiz bellik dörediş hem alarsyňyz.

OneNote Evernote
Windows-da, Mac-da, iOS-da, Android-de we internetde elýeterli
Enjamlaryňyzyň arasynda bellikleri sinhronlaň Evernote Basic üçin 2 enjam bilen çäkli. Enjamlaryňyzyň arasynda sinhronlamak üçin Evernote Plus ýa-da Premium gerek.
Mobilde belliklere awtonom giriş Evernote Plus ýa-da Premium gerek
Çäksiz aýlyk ýüklemeler 60 MB/aý (mugt)
1 GB/aý (Evernote Plus)
Erkin şekilli polotnoly sahypanyň islendik ýerine ýaz
Başgalar bilen material paýlaş
Internetden material kes
E-poçtany bellikleriňizde ýatda saklaň Evernote Plus ýa-da Premium gerek
Wizitkalary sanlaşdyr Evernote Premium gerek
Evernote söwda belgisi Evernote Corporation-yň söwda belgisidir