Başagaý durmuşyňyzy maşgala depderçäňize bilen tertibe salyň

Edilmeli işleriň sanawlaryndan we reseptlerden başlap, dynç alyş planlaryna we möhüm kontakt maglumatlaryna barýança, OneNote-yň maşgala depderçesi maşgalaňyzyň maglumaty üçin ýeke oňaýly ýerdir.

Hemmeler şol bir sahypada

Microsoft maşgala hasabyňyz bilen baglanyşan hemmeler bilen awtomatik paýlaşylýar

Laýyk material

Öwrenip başlamak we maşgala zerurlyklaryňyza görä laýyklamak üçin nusgalyk sahypalar

Hemme ýerde bellikler alyň

Isle noutbukda, isle mobil telefonda bolsun, tapawudy ýok, düşürýän ähli zadyňyz ýüzugra elýeterli bolýar