تنظیم کردن زندگی مصروف خود تان با کتابچه خانواده

از لیست کار های انجام شدنی و رسیدات تا پلان های تعطیلات و معلومات تماس مهم، کتابچه خانوادگی از OneNote یک مقصد مناسب برای معلومات خانوادگی شما میباشد.

همگی در عین صفحه

بصورت خودکار شریک ساخته شده با هر شخص مرتبط با حساب خانوادگی Microsoft شما

محتوای سفارشی

نمونه صفحات برای آغاز کردن و اینکه بتوانید برای نیازمندی های خانوادگی خود سفارشی سازید

یادداشت های خود را هر جا ببرید

هر چیزی را که میگیرید در هر حالت قابل دسترس است، چه اینکه از لپ تاپ استفاده میکنید یا از تلفن موبایل