നിങ്ങളുടെ തിരക്കുള്ള ജീവിതരീതി കുടുംബ നോട്ട്‌ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അടുക്കും ചിട്ടയും ഉള്ളതാക്കുക

‘ചെയ്യേണ്ടവ’ ലിസ്റ്റുകളും പാചകക്കുറിപ്പുകളും മുതൽ അവധിക്കാല പദ്ധതികളും പ്രധാന സമ്പർക്ക വിവരവും വരെ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ വിവരങ്ങൾക്കുള്ള സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു ഉദ്ദിഷ്‌ടസ്ഥാനമാണ് OneNote-ൽ നിന്നുള്ള കുടുംബ നോട്ട്‌ബുക്ക്.

എല്ലാവരും ഒരേ പേജിൽ

നിങ്ങളുടെ Microsoft കുടുംബ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുമായും സ്വപ്രേരിതമായി പങ്കിടുന്നു

ഇച്ഛാനുസൃത ഉള്ളടക്കം

ആരംഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സാമ്പിൾ പേജുകൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്‍റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇച്ഛാനുസൃതമാക്കാൻ കഴിയും

നിങ്ങളുടെ കുറിപ്പുകൾ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോകൂ

നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാപ്‌ടോപോ മൊബൈലോ ആകട്ടെ, നിങ്ങൾ ക്യാപ്‌ചർ ചെയ്യുന്നവയെല്ലാം എല്ലായിടത്തും ലഭ്യമാകുന്നു