ಕುಟುಂಬ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ನಿರತ ಬದುಕುಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ

ಮಾಡಬೇಕಾದವುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪಾಕವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಜಾದಿನಗಳ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯ ತನಕ, OneNote ನ ಕುಟುಂಬ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪುಸ್ತಕವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕರ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ.

ಒಂದೇ ಪುಟದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ

ನಿಮ್ಮ Microsoft ಕುಟುಂಬ ಖಾತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

ಗ್ರಾಹಕೀಯ ವಿಷಯ

ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕೀಯಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಮಾದರಿ ಪುಟಗಳು

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟ್ಯಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನೀವು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ