រៀបចំ​ជីវិតមមាញឹករបស់អ្នក​ជាមួយសៀវភៅកត់ត្រាសម្រាប់គ្រួសារ

ចាប់ពី​បញ្ជីការងារត្រូវធ្វើ និងសៀវភៅរូបមន្ដធ្វើម្ហូបរហូតដល់គម្រោងវិស្សមកាល និង​ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសំខាន់​ សៀវភៅកត់ត្រាសម្រាប់គ្រួសារ​មកពី OneNote គឺជាទិសដៅ​ងាយស្រួល​មួយ​សម្រាប់ព័ត៌មាន​របស់​ក្រុមគ្រួសារអ្នក។

គ្រប់គ្នាធ្វើការនៅលើច្បាប់ចម្លងដដែល

បានចែករំលែកដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយអ្នកគ្រប់គ្នាដែលបានភ្ជាប់​ជាមួយ​គណនី Microsoft មេគ្រួសាររបស់អ្នក

មាតិកាតាមតម្រូវការ

ទំព័រ​គំរូ​ដែល​នាំអ្នកចាប់ផ្ដើម​ និង​ថា​ អ្នកអាច​ធ្វើតាមតម្រូវការគ្រួសាររបស់អ្នកបាន

កត់ត្រាកំណត់ចំណាំរបស់អ្នកនៅគ្រប់ទីកន្លែង

អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកថតគឺអាចប្រើបាននៅពេលអ្នកមមាញឹក មិនថាតែអ្នកនៅលើកុំព្យូទ័រយួរដៃ ឬទូរស័ព្ទចល័តរបស់អ្នក