OneNote-utdanningspartnarar
OneNote klassenotatblokk har LMS integrasjon med Learning Tools Interoperability (LTI).

Blackbaud
Hjå Blackbaud forstår vi dei utfordringane som private skuler møter i dag, og er unikt plassert for å levere ei framtid til skulen når ein student kor tid som helst kan sjekke lekser, lærarar kan sette karakterar, foreldre kan betale rekningar og tilsette på skulen kan enkelt utføre fleire ulike administrative funksjonar. Dette og mykje meir innan eitt moderne, skybasert og fullt tilkopla system.
Blackboard
Det er Blackboard sitt oppdrag å samarbeide med det globale utdanningsfellesskapet for å aktivere elev- og institusjonssuksess og utnytte nyskapande teknologiar og tenester. Med ei eksemplarisk forståing av verda til eleven, omfattande løysingar for elevsuksess og den beste innovasjonskapasiteten, er Blackboard utdanninga sin partnar i endring.
Brightspace
D2L er ein global leiar innan utdanningsteknologi og skaparen av Brightspace, verdas første verkeleg integrerte læringsplattform. Den opne plattforma til D2L kan utvidast og blir brukt av meir enn 1100 klientar og nesten 15 millionar individuelle studentar innan høgare utdanning, på barne- og ungdomsskulenivå, i helsetenesta, i offentleg sektor og i store verksemder. Det er enkelt å integrere løysinga deira med Office 365, Outlook, OneDrive, Mix og OneNote.
Canvas
Med 99,9 % oppetid er Canvas den mest brukbare og stabile læringsplattforma som kan eigendefinerast og tilpassast. Den har blitt innført raskare, og vert brukt på fleire måtar av fleire brukarar enn nokon annan læringsadministrasjon. Sjå korleis Canvas gjer læring enklare for alle.
itslearning
Her, i hjartet av utdanningsverda, finn du ei k12-læringsplattform som er so intuitiv frå starten av, at det er ei glede å bruke ho. So intelligent at ho bryt grensene mot det fysiske klasserommet, og tilrår læringsressursar som er i tråd med standarar for kvar enkelt elev. Ho er òg so inspirerande at det å lære blir morosamt igjen.
LoveMySkool
LoveMySkool hjelper lærarar verden rundt å engasjere studentar. Den har svært avanserte funksjonar som gjer det til eitt av dei beste systema for Læringsadministrasjon.
Moodle
Moodle er verdas åpen kilde læringsplattform og er brukt av skuler, universitet, arbeidsplassar og andre sektorar verden over på over 100 språk. Med ein verktøyboks av funksjonar som er enkel å eigendefinere for lærarar, administratorar og studentar, inkludert tilbehøyrsappar for mobilt bruk, kan han bli brukt for eitkvart scenario frå høgstrukturert trening til meir opne plassar for samarbeid på nettet eller i blanda scenario.
NEO By Cypher Learning
NEO er eit administrasjonssystem for læring (LMS) som gjer det lett å opprette og administrere alle læringsaktivitetar, enten det er å lage klassar på nett, vurdere studentar, fremje samarbeid, eller måle kva som er oppnådd.
Sakai
Sakai gir ei mengd av kraftige, fleksible verktøy som gir god undervisning, fengslende læring, og dynamisk samarbeid.
School Bytes
Med School Bytes LMS kan lærarar opprette og vurdere oppgåver for klassane med OneNote-klassenotatblokktillegget. Der blir endringane automatisk publisert tilbake til School Bytes og eliminerer behov for manuell dataregistrering. Saman med det saumlause integrasjonen av Microsoft Office Online, får lærarar og studentar tilgang til ei sameina og funksjonsrik Office 365-oppleving.
Schoology
Schoology er eit utdanningsteknologifirma som sett samarbeid i hjertet av læringserfaringa. Schoologys utdanningssky koplar personar, innhald og system som gir næring til utdanning og gir deg alle dei verktøya du treng for å gjere utdanning personleg og forbetre studentresultat. Meir enn 12 millionar personar frå 60 000+ grunn- og vidaregåande skular og universitet verda over bruker Schoology til å transformere måten dei underviser og lærer på.