OneNote शिक्षण भागीदार

Blackbaud
Blackbaud कडेन, आयज खाजगी शाळांक तोंड दिवचीं पडपी आव्हानां आमकां समजतात आनी तें विचारांत घेवंन एका आधुनिक, कूप-आदारीत, पुराय कनॅक्ट आशिल्ल्या प्रणाली वरवीं – खंयच्याय वेळार - विद्यार्थी होमवर्क उपक्रम तपासूंक शकता, शिक्षक ग्रेड्स लॉग करूंक शकता, पालक तांची बिलां फारीक करूंक शकता, शाळेचो कर्मचारी वर्ग प्रशासकीय कार्यां सोंपें रितीन करूंक शकता आनी खूब किदें करूंक शकपा सारकी प्रणाली उपलब्ध करूंक सज्ज जाला.
Blackboard
Blackboard चो उद्देश्य वैश्वीक भागीदार समुदाया वांगडा शिकप्यांक सक्षम करूंक आनी संस्थाक येस मेळोवंन दिवप, आधुनिक तंत्रज्ञान आनी सेवा दिवप हो आसा. जगातल्या शिकप्यांच्या बुध्दीमत्तेंत आसपी फरक लक्षात घेवंन, सामकें ठळक विद्यार्थ्यांक-येस मेळोवंन दिवपी समाधान, आनी आधुनिकीकरणाची म्हान क्षमताय आसपी, Blackboard हो बदलाचो शिक्षणीक भागीदार आसा.
Brightspace
शिक्षण तंत्रविज्ञानातलो एक वैश्विक फुडारी, D2L हो संवसारातल्या पयल्या ख-याखु-या इंटग्रेटेड शिक्षण प्लॅटफॉर्म आशिल्ल्या Brightspace चो निर्मातो आसा. D2L न उकतो केल्लो आनी विस्तारीत प्लॅटफॉर्म 1,100 परस चड क्लायंट आनी सुमार 15 दशलक्ष उच्च शिक्षण घेवपी विद्यार्थी, के-12, भलायकी, सरकार, आनी वेवसायीक विभाग वापरतात. Office 365, Outlook, OneDrive, Mix आनी OneNote वांगडा तांचें समाधान सुरळीत एकत्रीत जाता.
Canvas
99.9% अपटायमा वांगडा, Canvas हो सगल्यांत उपेगाचो, अनुकूलीत, जुळपासारको आनी विस्वासू शिक्षणीक प्लॅटफॉर्म आसा. तो जलद जुळटा आनी तो खुबश्या तरांनी, LMS सोडून, साबार उपेगकर्त्यांनी वापरूंक जाता. जण एकल्या खातीर Canvas शिकोवप आनी शिकप अशें सोंपें करता तें पळोवचें.
itslearning
हांगा, शिक्षणाचे काळजार, तुमकां एक k12 LMS मेळटले जे सुरवेसावन भोव सोपें आसा, वापरूंक आनंद. देखून कुशळ, तें वास्तवांक दरेक विद्यार्थ्या खातीर प्रमाणीत-आखिल्ली शिक्षण साधनसामुग्री शिफारस करतना आसतना भौतीक वर्गाची शीम वर्णीत करता. आनी भोव स्फूर्त दिवपी, ते आनंदाक परतून शिकोवपांत आनी शिकपांत व्हरता.
LoveMySkool
LoveMySkool जगातल्या सगल्या शिक्षकांक विद्यार्थ्यांक गुंतोवंक सामर्थ्य दिता. ताचें उच्च प्रगत खाशेलपण ताका एक सगल्यांत बरें शिक्षण वेवस्थापन प्रणाली करता.
Moodle
Moodle हो सुमार 100 भासांनी जगभरांतल्यो शाळा, विद्यापीठां, कार्यसुवाती आनी हेर विभाग वापरपी संवसारातलो शिक्षणाचो उकतो-स्त्रोत आसा. मोबायल वापरा खातीर बळिश्ट सहाय्यक ऍप्लिकेशना सयत शिक्षक, प्रशासक आनी विद्यार्थी हांच्या खातीर उंचेल्या अनुकुलीत अशा खाशेलपणांच्या साधनबॉक्सा सयत, पुराय ऑनलायन वा मिश्र परिस्थितींत तयार केल्ल्यान उच्च-बांदावळीचें प्रशिक्षण तें सामक्या मेकळ्या सहकार्य आवाठा मेरेन खंयच्याय परिस्थितींत तें वापरपाक शकतात.
NEO By Cypher Learning
NEO हे एक शिक्षण वेवस्थापन प्रणाली (LMS) जे सगळें शिक्षण क्रियेंक निर्माण करूंक आनी हाताळूंक सोपें करता, ते घडये ऑनलायन वर्ग निर्माण करप, विद्यार्थ्यांचे मुल्यांकन करप, सहयोग सुदारप वा उपलब्धी ट्रॅकिंग करप आसत.
Sakai
सकाय एक बळिश्ट, सवकळीच्या साधनांची संपत्ती फावो ककरता जी उत्कृश्ट शिकोवप, काँपॅलींग शिक्षण, आनी चैतन्यशील सहयोग सक्षम करता.
School Bytes
School Bytes LMS वांगडा, OneNote Class Notebook ऍड-इनचो वापर करून शिक्षक तांच्या वर्गाखातीर प्रयोग निर्माण करूंक आनी ग्रेड करूंक शकतात, हे बदल School Bytes त परत आपसूक प्रकाशीत जातात, जाका लागून हातान नोंद करची पडना. आमच्या सुरळीत Microsoft ऑफलायन ऑनलायन इंटग्रेशना वरवीं, शिक्षक & विद्यार्थ्यांक खाशेलपणान समृध्द आनी एकत्रीत Office 365 अणभवाकडेन ऍक्सॅस मेळटलो.
Schoology
Schoology हें शिक्षण तांत्रिकविज्ञान आसा जें शिक्षणीक अणभव समृध्द करूंक वावुरता. Schoology शिक्षण कूप शिक्षणाक चेतना दिवपी लोक, मजकूर आनी प्रणाली कनॅक्ट करता आनी शिक्षण वैयक्तिक करूंक आनी विद्यार्थ्यांच्या प्रगतींत सुदारणा करूंक लागपी सगळीं साधनां उपलब्ध करता. जगभरांत 60,000 के-12 शाळा आनी विद्यापिठांतल्यान 12 दशलक्ष लोकां परस चड लोक शिक्षण घेवप आनी दिवप हातूंत सुदारणां करपा खातीर Schoology चो वापर करतात.