OneNote synp depderçesi
Wagt tygşytlaň. Tertipläň. Işleşiň.
OneNote synp depderçesinde her okuwçy üçin aýratyn ýer, ele paýlanýanlar üçin material kitaphanasy, şeýle hem sapaklar we döredijilik işler üçin işleşmek ýeri bar.
Synp depderçe hasabyna girmek

Başlamak üçin okuw jaýyňyzdan Office 365 hasabyňyza giriň.
Synp depderçesi üstüni ýetirmesi
OneNote iş stolunyň (2013 ýa-da 2016) bu täze mugt üstüni ýetirmesi mugallymlara wagt tygşytlamaga we öz synp depderçelerinde has netijeli işlemäge mümkinçilik berýär. Üstüni ýetirme sahypa we bölüm ýaýratmagy, okuwçynyň işini çalt gözden geçirmegi, şeýle hem, köp LMS/SIS hyzmatdaşlary bilen öý işlerini we baha bermegi integrirlemegi öz içine alýar.
BELLIK: Windows 10 we Mac üçin OneNote ulanyjylarynyň Synp depderçesi üstüni ýetirmesini aýratyn göçürip almak gerek däl, sebäbi ol gurnalgy bolýar.

Eger Synp depderçesi üstüni ýetirmesini birnäçe kompýuterde tutuşlygyna işe girizmek isleýän bolsaňyz ýa-da IT administratory bolsaňyz, goşmaça maglumat üçin şu ýere basyň.

Kurs boýunça materiallaryňyzy tertipläň
Öz sanly ýazuw depderçäňizde okuw meýilnamaňyzy we materiallaryňyzy tertipläň.
Ähli zatlaryňyzy OneNote synp derderçesinde saklaň, gözleýän zatlaryňyzy, hatda suratdaky teksleri ýa-da golýazmalary tapmak üçin kämil gözlegden peýdalanyň.
Derperçeleriňiz awtomatik ýatda saklanylýar we olary islendik enjamdan onlaýn ýa-da awtonom görmek bolýar.
Interaktiw sapaklary döret we geçir
Şahsy okuw meýilnamalary döretmek üçin web materiallary üýşüriň we synp depderçäňizdäki bar bolan sapaklaryňyzy ornaşdyryň.
Okuwçylar üçin baý interaktiw sapaklary döretmek üçin audio we wideo ýazgylary goşuň.
Bellik etmek, slaýdlara teswir ýazmak, diagrammalary çyzmak, şeýle hem golýazma bellikleri almak üçin okuwçylar kämil çyzuw gurallaryndan peýdalanyp bilerler.
Synp derpderçäňiz bilen öý işlerini, ara synaglary, synag we ele paýlanýan materiallary jemlemek has aňsat bolýar.
Talyplar öz ýumuşlaryny almak üçin, material kitaphanasyna barýar. Synp üçin indi ele paýlanýanlar çap edilmeýär.
Işleşiň we seslenme beriň
Her talybyň hususy depderçesine gönümel ýazmak arkaly, şahsy goldaw beriň.
Işleşmek ýeri mugallym hakyky wagtda seslenme berende ýa-da okuw okadanda okuwçylary bilelikde işlemeklige höweslendirýär.
Kömek soraýan bellijekleri gözletmek arkaly, mugallymlar kösenýän talyplara derrew seslenme iberip bilýär.
Häzir başlaberiň
Wagt tygşytlaň. Tertipläň. Işleşiň.
OneNote synp depderçesinde her okuwçy üçin aýratyn ýer, ele paýlanýanlar üçin material kitaphanasy, şeýle hem sapaklar we döredijilik işler üçin işleşmek ýeri bar.
Synp depderçesi üstüni ýetirmesi
OneNote iş stolunyň (2013 ýa-da 2016) bu täze mugt üstüni ýetirmesi mugallymlara wagt tygşytlamaga we öz synp depderçelerinde has netijeli işlemäge mümkinçilik berýär. Üstüni ýetirme sahypa we bölüm ýaýratmagy, okuwçynyň işini çalt gözden geçirmegi, şeýle hem, köp LMS/SIS hyzmatdaşlary bilen öý işlerini we baha bermegi integrirlemegi öz içine alýar.