OneNote वर्ग नोटबूक
वेळेची बचत करची. वेवस्थापन करचें. सहकार्य करचें.
OneNote वर्ग नोटबुकांनी दरेकी विद्यार्थ्याक वैयक्तीक कार्यसुवात आसा, हँडआवटां खातीर सामुग्री लायब्ररी, तशेंच पाठ आनी सर्जनशील कार्यावळीं खातीर सहकार्य सुवात आसता.
वर्ग नोटबूक सायन इन

सुरवात करूंक तुमचे शाळेंतल्यान तुमच्या Office 365 खात्यांत सायन इन करचें.
वर्ग नोंदपटी एड-इन
OneNote डॅस्कटॉप (2013 वा 2016) खातीर हें नवें फुकट ऍड-इन शिक्षकांक वेळ वाटावपाक आनी तांच्या वर्ग नोंदपटयां वांगडा चड कार्यक्षम जावंक आदार दिवंक डिझायन केलां. ऍड-इनात पान आनी विभाग वितरण, विद्यार्थ्याच्या कामाचो जलद नियाळ घेवप आनी वर्ग नोंदपटी ऍप्लिकेशना कडेन सोंपो ऍक्सॅस मेळोवप हांचो समावेश आसा.
नोंद घेवची: Windows 10, वॅब, Mac आनी iPad खातीर OneNote वापरप्यांक वर्ग नोटबूक ऍड-इन तातूंत येता आशिल्ल्यान वेगळो डावनलोड करपाची गरज ना.

तुमकां साबार PC चेंर वर्ग नोंदपटी ऍड-इन तैनात करचो आसल्यार वा तुमी IT प्रशासक आसा जाल्यार, उपकार करून चड म्हायती खातीर हांगा क्लीक करचें.

तुमच्या कोर्स मजकूराचें वेवस्थापन करचें
तुमच्या स्वताच्या डिजिटल नोंदपटयेंत तुमच्या पाठाच्या आंखण्यांचें आनी कोर्साच्या मजकूराचें वेवस्थापन करचें.
सगळें OneNote वर्ग नोटबुकांत दवरचें आनी तुमकां किदें जाय तें सोदूंक ताचो बळिश्ट सोद वापरचो, तातूंत चित्रांनी वा हस्तलेखनांतल्या मजकुराचोय आसपाव आसा.
तुमचे नोटबुक्स स्वचालीत सांबाळ्ळ्यात आनी खंयच्याय डिव्हायसाचेर ऑनलायन वा ऑफलायन दृश्य करूं येतात.
फुकट संवादात्मक ऑनलायन प्रशिक्षण
OneNote वांगडा वेवस्थापन दवरचें >
संवादात्मक पाठाची निर्मणी आनी वितरण करचें
कस्टम पाठ आंखणी निर्माण करूंक, तुमच्या वर्गांतल्या नोटबुकांत वॅब सामुग्री आनी अस्तित्वांत आशिल्ले ऍम्बॅडेड पाठ एकठांवचे.
विद्यार्थ्यां खातीर बरे संवादात्मक पाठ निर्माण करूंक, ऑडिओ आनी व्हिडिओ रिकॉर्डिंगाचो आसपाव करचो.
विद्यार्थ्यांनी ठळक करूंक, स्लायडीची व्याख्यां करूंक, डायग्राम स्कॅच करूंक आनी नोट्स हस्तलिखीत करूंक, बरीं रेखाटन साधनां वापरूं येतात.
तुमचे वर्गांतले नोटबूक, होमवर्क, प्रस्नमंजुशा, परिक्षा आनी हँडआवट्स एकठांय करूंक सामकें सोंपें करता.
विद्यार्थी आपले असायनमँट करूंक सामुग्री लायब्ररींत वतात. वर्गा खातीर आनीक मुद्रीत प्रती घेवपाची गरज ना.
फुकट संवादात्मक ऑनलायन प्रशिक्षण
OneNote वरवीं संवादात्मक पाठ निर्माण करचे >
सहकार्य करून प्रतिसाद पुरवण करचो
दरेकी विद्यार्थ्याच्या खासगी नोटबुकांत सरळ टंकलेखन वा बरोवन, वैयक्तीक तेंको पुरवण करचो.
सहकार्य वेळ विद्यार्थ्यांक एकत्रीत काम करूंक आदार दिता, कारण शिक्षक वास्तवीक वेळ प्रतिसाद आनी कोचिंग पुरवण करता.
टॅग्सांक आदारा खातीर सोदूंक, मेहनत वा संघर्श करपी विद्यार्थ्यांक, शिक्षक जलद प्रतिसाद दिवंक शकता.
फुकट संवादात्मक ऑनलायन प्रशिक्षण
OneNote वर्ग नोटबुका वरवीं वर्गांत सहकार्य करता >
आतां सुरवात करची
वेळेची बचत करची. वेवस्थापन करचें. सहकार्य करचें.
OneNote वर्ग नोटबुकांनी दरेकी विद्यार्थ्याक वैयक्तीक कार्यसुवात आसा, हँडआवटां खातीर सामुग्री लायब्ररी, तशेंच पाठ आनी सर्जनशील कार्यावळीं खातीर सहकार्य सुवात आसता.
वर्ग नोंदपटी एड-इन
OneNote डॅस्कटॉप (2013 वा 2016) खातीर हें नवें फुकट ऍड-इन शिक्षकांक वेळ वाटावपाक आनी तांच्या वर्ग नोंदपटयां वांगडा चड कार्यक्षम जावंक आदार दिवंक डिझायन केलां. ऍड-इनात पान आनी विभाग वितरण, विद्यार्थ्याच्या कामाचो जलद नियाळ घेवप आनी वर्ग नोंदपटी ऍप्लिकेशना कडेन सोंपो ऍक्सॅस मेळोवप हांचो समावेश आसा.