សៀវភៅកត់ត្រាថ្នាក់ OneNote
សន្សំពេលវេលា. រៀបចំ. សហការ។
សៀវភៅកត់ត្រាថ្នាក់ OneNote មានកន្លែងធ្វើការផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់សិស្សម្នាក់ៗ បណ្ណាល័យមាតិកាសម្រាប់ឯកសារចែកជូន និងចន្លោះសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់មេរៀន និងសកម្មភាពច្នៃប្រឌិត។
ការចូលប្រព័ន្ធសៀវភៅកត់ត្រាថ្នាក

ចុះឈ្មោះចូលជាមួយគណនី Office 365 របស់អ្នកពីសាលារបស់អ្នកដើម្បីចាប់ផ្តើម។
កម្មវិធីបន្ថែមសៀវភៅកត់ត្រាសម្រាប់ថ្នាក់
កម្មវិធីបន្ថែមថ្មីឥតគិតថ្លៃនេះ​សម្រាប់ដែសថប OneNote (2013 ឬ 2016) ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ជួយគ្រូបង្រៀន​សន្សំពេលវេលា និងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព​ជាមួយសៀវភៅកត់ត្រាថ្នាក់​របស់ពួកគេថែមទៀត។ កម្មវិធីបន្ថែមរួមបញ្ចូល​ទំព័រ និងការបែងចែកផ្នែក ព្រមទាំងការពិនិត្យមើលកិច្ចការរបស់សិស្សយ៉ាងរហ័ស។
ចំណាំ៖ OneNote សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Windows 10, វិប, Mac និង iPad មិនចាំបាច់ទាញយក​កម្មវិធីបន្ថែមសៀវភៅកត់ត្រាថ្នាក់ដាច់ដោយឡែកទេ ដោយសារកម្មវិធីបន្ថែមនោះមានភ្ជាប់មកជាមួយស្រាប់។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដាក់ឲ្យប្រើកម្មវិធីបន្ថែមសៀវភៅកត់ត្រាសម្រាប់ថ្នាក់ទូទាំង​ PCs ជាច្រើន ឬអ្នក​គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែក IT សូម​ ចុចទីនេះដើម្បីរកមើលព័ត៌មានបន្ថែម

រៀបចំមាតិការវគ្គសិក្សារបស់អ្នក
រៀបចំផែនការមេរៀនរបស់អ្នក និងមាតិកាវគ្គសិក្សានៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រាឌីជីថល។
រក្សាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រាថ្នាក់ OneNote ហើយប្រើការស្វែងរកដ៏មានថាមពល ដើម្បីស្វែងរកអ្វីដែលអ្នកកំពុងរកមើល ទោះបីជាអត្ថបទជារូបភាព ឬជាការសរសេរ។
សៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាទុកដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងអាចមើលពីឧបករណ៍ណាមួយ នៅលើបណ្តាញ ឬក្រៅបណ្តាញ។
ការបណ្តោះបណ្តាលលើបណ្តាលជាអន្តរកម្មដោយឥតគិតថ្លៃ
នៅតែមានរបៀបរៀបរយជាមួយ OneNote >
បង្កើត & ចែកចាយមេរៀនអន្តរកម្ម
ប្រមូលមាតិកាវិប និងបង្កប់មេរៀនដែលមានស្រាប់នៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រាសម្រាប់ថ្នាក់របស់អ្នក ដើម្បីបង្កើតផែនការមេរៀនតាមបំណង។
រួមទាំងការថតសម្លេង និងវីដេអូ ដើម្បីបង្កើតមេរៀនដែលអន្តរកម្មខ្លាំងសម្រាប់សិស្ស។
សិស្សអាចប្រើឧបករណ៍គូសដ៏មានថាមពលដើម្បីរំលេច បន្ថែមន័យស្លាយ គូសដ្រាក្រាម និងធ្វើកំណត់ត្រាសរសេរដោយដៃ។
សៀវភៅកត់ត្រាថ្នាក់របស់អ្នកធ្វើឱ្យកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការប្រមូលកិច្ចការសាលាដាក់ធ្វើនៅផ្ទះ សំណួរខ្លីៗ ការប្រលង និងឯកសារចែកជូន។
សិស្សទៅកាន់បណ្ណាល័យមាតិកាដើម្បីទទួលកិច្ចការរបស់ពួកគេ។ គ្មានឯកសារចែកឱ្យត្រូវបានបោះពុម្ពសម្រាប់ថ្នាក់នេះឡើយ។
ការបណ្តោះបណ្តាលលើបណ្តាលជាអន្តរកម្មដោយឥតគិតថ្លៃ
កំពុងបង្កើតមេរៀនអន្តរកម្មជាមួយនឹង OneNote >
សហប្រតិបត្តការ និងផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់
ផ្តល់ការគាំទ្រតម្រូវតាមបុគ្គល ដោយការវាយបញ្ចូល ឬសរសេរដោយផ្ទាល់ក្នុងសៀវភៅកត់ត្រាឯកជនរបស់សិស្សម្នាក់ៗ។
ចន្លោះសហប្រតិបត្តិការលើកទឹកចិត្តឱ្យសិស្សដំណើរការជាមួយគ្នា នៅពេលដែលគ្រូផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់ និងការបង្រៀនពេលពិតប្រាកដមួយ។
ដោយការស្វែងរកស្លាកដែលស្នើសុំជំនួយ គ្រូបង្រៀនអាចផ្តល់មតិត្រលប់ភ្លាមៗទៅឱ្យសិស្សដែលកំពុងជួបការលំបាក។
ការបណ្តោះបណ្តាលលើបណ្តាលជាអន្តរកម្មដោយឥតគិតថ្លៃ
កំពុងសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងថ្នាក់រៀនជាមួយនឹងសៀវភៅកត់ត្រាថ្នាក់ OneNote >
ចាប់ផ្តើមឥឡូវនេះ
សន្សំពេលវេលា. រៀបចំ. សហការ។
សៀវភៅកត់ត្រាថ្នាក់ OneNote មានកន្លែងធ្វើការផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់សិស្សម្នាក់ៗ បណ្ណាល័យមាតិកាសម្រាប់ឯកសារចែកជូន និងចន្លោះសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់មេរៀន និងសកម្មភាពច្នៃប្រឌិត។
កម្មវិធីបន្ថែមសៀវភៅកត់ត្រាសម្រាប់ថ្នាក់
កម្មវិធីបន្ថែមថ្មីឥតគិតថ្លៃនេះ​សម្រាប់ដែសថប OneNote (2013 ឬ 2016) ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ជួយគ្រូបង្រៀន​សន្សំពេលវេលា និងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព​ជាមួយសៀវភៅកត់ត្រាថ្នាក់​របស់ពួកគេថែមទៀត។ កម្មវិធីបន្ថែមរួមបញ្ចូល​ទំព័រ និងការបែងចែកផ្នែក ព្រមទាំងការពិនិត្យមើលកិច្ចការរបស់សិស្សយ៉ាងរហ័ស។