वैशिश्टयीकृत एप्स
ह्या ऍप्स आनी डिव्हायसांवरवीं OneNoteतल्यान खूब किदें मेळोवचें.
Brother Web Connection
तुमचें ब्रदर मशीन (MFP/दुकुमेन्त स्कॅनर) चित्रां स्कॅन करूंक शकतात आनी PCचेर वच नासतना OneNote आनी OneDrive चेर थेट अपलोड करूंक शकतात.
Chegg
विद्यार्थ्यांनी आपल्या समिक्षात्मक गृहकार्याचे Chegg Study Q&A जबाब OneNote चेर सांबाळचे. तें OneNote “तें क्लिप करचें” बटना सयत सोंपें आसा. थंय सावन, तुमच्या विशयाचे जबाब, वर्ग आनी असायनमँटाची मांडावळ, तुमी सुरू करूंक शकतात आनी ते सगळे OneNote त सोंपेंपणी सोदूंक मेळटा अशें करूं येता. सर्वश्रेश्ठ शिक्षण मार्गदर्शक निर्माण करचो आनी तुमच्या सहाध्यायी कडेन वांटणी करचो.
cloudHQ
cloudHQ वांगडा तुमच्या OneNote ची टिपणां सामावन घेवचीं. हेर फामाद क्लाउड सेवा जश्यो Salesforce, Evernote, Dropbox वांगडा तुमचे नोटबूक सिंक्रोनायज करचे. हेरां वांगडा सोंपेपणान वावरचें, खंयच्याय ऍप्लिकेशनात तुमचीं मतां दिवचीं, आनी तांका परतून आपसूक OneNote त सिंक करचे. तुमचीं मतां तुमच्या कडल्यान चुकून वगळावन वचत म्हण तांच्या राखणे खातीर दुस-या क्लाउड सेवानीं तुमच्या OneNote नोटबूकांचें बॅकअप दवरचें.
Newton
फकत Newton वापरून OneNoteSave कडेन म्हत्वाचे ईमेल सांबाळचे. तो इनवॉयस आसूं, एक रेसिपी आसूं वा म्हत्वाच्या गिरायकाचो ईमेल आसूं, सगळें एकठांय दवरूंक Newton's OneNote अंतर्भाव वापरचो.
Docs.com
Docs.com उपेगकर्त्यांक OneNote नोंदपटयां वांगडा नोंदी वा शिकपाचें साहित्य पातळावपाक परवानगी दिता. तें समाजांत लोकप्रियता आनी प्रभाव वाडोवन, जगभरांतल्या शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांक तुमच्यो OneNote नोंदपटयो पळोवंक आनी परतून वापरूंक सक्षम करता.
Doxie Mobile Scanners
Doxie हो एक नव्या प्रकारचो कागद स्कॅनर आसा जो रिचार्ज करूंक मेळटा, ताका लागून तुमी खंयूय -संगणकाशिवाय दुकुमेन्त स्कॅन करूंक शकतात. फकत तो चार्ज करात आनी तो सुरू करात, तुमी खंयूय आसूं, तुमचो कागद, पावत्यो, आनी फोटो स्कॅन, संग्रह, आनी वांटचे खातीर भितर घालात. Doxie खंयूय स्कॅन करता, उपरांत तुमच्या सगळ्या डिव्हायसांचेर तुमच्या सगळ्या स्कॅन केल्ल्या दुकुमेन्ताच्या ऍक्सॅसा खातीर OneNote लागीं सिंक करता
EDUonGo
EDUonGo कोणाकूय ऑनलायन अकादेमी वा कोर्स मिनीटांभितर लाँच करपाक मान्यताय दिता. EDUonGo विद्यार्थी आपल्या स्वताच्या नोटबुकांनीं धडे सोंपेरितीन आयात करपाक शकतात. हाका लागून विद्यार्थ्यांक नोट्स घेवपाक आनी हेरां वांगडा वांटपाक सोंपें वता. विद्यार्थी तांच्या OneDrive खात्यां वांगडा सुध्दां जोडपाक शकतात. शिक्षक म्हण तुमी तुमच्या धड्यानीं Office Mix तल्यान व्हीडियोंचो समावेश करूंक शकतात.
OneNoteक इमेल
तुमच्या नोटबुकात थेट इमेल करून तुमच्या सक्रियतेंत तुमकां म्हत्वाच्यो आशिल्ल्यो गजाली हातासात! दुकुमेन्त, टिपणां, प्रवासवर्णनां, आनी खूब किदें me@onenote.com चेर धाडचें आनी आमी तें तुमच्या OneNote नोटबुकचेर घालतले, जंय तुमी तुमच्या सगल्या डिव्हायसांचेर त्यो ऍक्सॅस करूंक शकतात.
Epson Document Capture Pro
Document Capture Pro तुमकां सोंपेरितीन दुकुमेन्त स्कॅन करूंक, पानां संपादन करूंक, फायली सुरक्षीत करूंक, आनी Epson स्कॅनरां देखीक Workforce® DS-30,DS-510, DS-560 आनी हेर स्कॅनरां वांगडा स्कॅन केल्ल्या निवेदनांकडेन डेटा स्थलांतरीत करूंक मान्यताय दिता. आनीक किदें, उपेगकर्ते एकदांच दामून OneNote कडेन स्कॅन करूंक शकतात, साबार डिव्हायसांतल्यान सोंपेरितीन दुकुमेन्त ऍक्सॅस वा हेरांकडेन वांटुक शकतात.
eQuil Smartpen2 & Smartmarker
तुमचे नोट्स कसल्याय पृश्ठभागाचेर बरोवचे आनी eQuil Smartpen2 आनी Smartmarker वांगडा तो स्मार्ट पृश्ठभाग करून ते OneNote कडेन धाडचे. तुमच्यो तेज कल्पना मांडपाची ही एक नैसर्गिक पद्दत आसा.
Feedly
वाचकांक तांकां पिशें आशिल्ल्यो काणयो आनी म्हायतीकडेन Feedly जोडटा. सोदचे खातीर Feedly चो वापर करचो आनी उत्कृश्ट मजकूराचें अनुसरण करचे, मागीर एकेच क्लीकीभितर उत्कृश्ट लेख OneNote कडेन थेट सुरक्षीत करचे.
FiftyThree वरवीं फोल आनी पेन्सील
तुमच्या संकल्पना वरवीं पेन्सील ते फोलीचेर वच्चें आनी OneNote वरवीं आनीक फुडें कार्य करचें. विस्तृत दुरुस्ती वरवीं बरोवचें आनी रेखाटन करचें आनी सहजताये खातीर पेन्सील वापरचो, आनी तुमी चूक केल्यार, लेखनीचेर बटन दामचो आनी स्वभावीक रितीन पुसचें- हें सगळें सरळ OneNote. सोंपेंपणीं नोट्स घेवचे, तपास सुची करची, फोलीचेर रेखाचित्र काडचें आनी मागीर आनीक खूब किदें करूंक OneNote चेर वांटणी करची, जशें वांटणी केल्ल्या नोटबुकांत एकत्रीत काम करचें, ऑडिओ रिकॉर्डिंगांत जोडचें आनी खंयच्याय डिव्हायसांतल्यान वास्तव रुपान तुमची सामुग्री ऍक्सॅस करची.
Genius Scan
Genius Scan हो तुमच्या बोल्सांतलो स्कॅनर जावन आसा. तो तुमकां कागदी दुकुमेन्त डिजीटायज करपाक, पीडीएफ फायली तयार करपाक सक्षम करता आनी त्यो रोखड्योच OneNote त सांठयता.
JotNot Scanner
JotNot तुमच्या iPhoneक पॉर्टेबल भोवपानां स्कॅनरांत रुपांतरीत करता. तुमी इलॅक्ट्रोनिक पद्दतीन दस्तावेज, पावत्यो, श्वेततकटे, वेवसाय कार्डां आनी नोंदी स्कॅन करूंक JotNot चो वापर करूंक शकतात. JotNot आतां Microsoft's OneNote प्लॅटफॉर्मावांगडा थेट आसपावण दिता, ताका लागून तुमी तुमचें OneNote खातें वापरून सोंपेरितीन आनी बेगीन बॅकअप आनी तुमच्या स्कॅनचें वेवस्थापन करूंक शकतात.
Livescribe 3 Smartpen
Livescribe 3 smartpen आनी Livescribe+ ऍप वांगडा, फकत कागदाचेर बरोवचें आनी तुमच्या मोबायल डिव्हायसाचेर खीणाभितर येता तें सगलेंच पळोवचें, जंय तुमी टॅग, सोदपाक आनी तुमचे नोट्स टॅक्स्टांत रुपांतरीत करूंक शकतात. तुमी OneNoteकडेन सगलें धाडूंक शकतात जाका लागून तुमचे हस्तलिखीत नोट्स आनी रेखण्यो तुमच्या हेर म्हत्वाच्या म्हायतीवांगडा समाविश्ट जावंक पावतल्यो.
Mod Notebooks
Mod हो एक कागदी नोटबुक आसा जो क्लावडातल्यान ऍक्सॅस करूंक मेळटा. संवकळीचें पेन आनी कागदान नोट्स काडचे, मागीर तुमची पानां मुफ्त डिजीटायज करून घेवचीं. पूर्ण जाल्ले नोटबुकाचें दरेक पान OneNoteकडेन सिंक करूंक येता आनी सदांखातीर सांबाळुंक शकतात.
NeatConnect
NeatConnect पेपराचे गठ्ठे डिजीटल दुकुमेन्तांनी रुपांतरीत करता आनी संगणकाशिवाय तांका थेट OneNoteकडेन धाडटा. तुमच्या घरांतल्या खंयच्याय कुडीतल्यान, वा कचेरेच्या खंयच्याय सुवातेवेल्यान, NeatConnectच्या Wi-Fi अनुरुपताय आनी स्पर्शस्क्रीन इंटरफेस OneNote कडेन स्कॅनींग चड जलद आनी सोंपे करता जाका लागून तुमी संस्था आनी उत्पादकतायेक नवे पांवड्याचेर पावोवन, वेळेची बचत करूंक शकतात.
News360
News360 हो एक मुफ्त वैयक्तिक खबरां ऍप जावन आसा जो तुमकां किदें आवडटा तें जाणां जाता आनी तुमी ताचो जितलो वापर करता तितलो तो स्मार्ट जायत वता. 100,000+ परस चड स्त्रोत सयत, तातूंत सदांच कितेंतरी वाच सारकें आसता, आनी बटण ल्हव दामून तुमी तुमच्यो आवडीच्यो काणयो थेट OneNote कडेन सुरक्षीत करूंक शकतात.
Nextgen Reader
Windows Phone खातीर एक जलद, नितळ आनी सुंदर RSS. तुमी आतां सरळ OneNote चेर लेख सांबाळचे. आनंदी वाचन!
Office Lens
Office Lens म्हणल्यार जसो स्कॅनर तुमच्या बोल्सांत आशिल्ल्या भशेनूच. धवो बोर्ड वा काळो बोर्ड हाचेर केन्नाच नोट्स चुकयनाकात, आनी घाळ जाल्ले दुकुमेन्त वा वेवसाय कार्डां, घाळ जाल्ल्यो पावत्यो वा खंयचे खंय पाविल्ले नोट्स परत सोदनाकात! Office Lens तुमची चित्रां जादू भशेन वाचपा आनी परत वापरपा सारकीं करता. आपसूक ट्रिमींग वरवीं OneNoteत थेट मजकूर कॅप्चर आनी नितळ करचो.
OneNote For AutoCAD
OneNote for AutoCAD तुमकां तुमच्या रेखाटणा लागीं AutoCAD नोंदी घेवंक दिता. हाका लागून AutoCAD वापरपी संवसारांतल्या वास्तुशास्त्रज्ञ आनी अभियंता वेवसायिकांची 2D आनी 3D रेखाटणां तयार करपाची उत्पादकताय वाडयता. ह्यो नोंदी कुपांत दवरतात आनी केन्नाय ऍक्सॅस करूंक मेळटात. उपेगकर्ते फुडले खेपे AutoCAD हातूंत रेखाटण उगडटले तेन्ना ते ह्यो नोंदी पळोवंक शकतले.
OneNote Class Notebooks
दरेक विद्यार्थ्याखातीर व्यक्तिगत कार्यसुवात, हस्तपत्रकां खातीर मजकूर वाचनालय आनी धडे आनी सर्जनशील कृतीं खातीर सहकार्य सुवात हांच्या सयत तुमच्यो धड्या बद्दलच्यो येवजणी आनी कोर्साचो मजकूर हांचें तुमच्या स्वताच्या डिजिटल नोंदपटयेंत वेवस्थापन करचें.
OneNote Web Clipper
OneNote वॅब क्लिपर तुमच्या ब्रावसरांतल्यान तुमच्या OneNote नोंदपटयांनी तुमकां वॅबपानां सांबाळुंक दितात. एकेच क्लीकीचेर, तुमकां ते बेगीन गजाली हातासपाक आनी तुमच्या जीवीतांत चड उघडास दवरूंक आदार करता.
Powerbot for Gmail
Gmail इंटरफेसांतल्यान OneNote क म्हत्वाच्यो ई-मेली, उलोवणें आनी जोडण्यो थेट सांबाळच्यो. आतां परत फाटीं वचपाची आनी ऍप्लिकेशनांतल्यान दुसऱ्या ऍप्लिकेशनांत वचप ना.
WordPress
OneNote खंयच्याय डिव्हायसाचेर, मांचयेचेर, ऑनलायन वा ऑफलायन तुमचे WordPress पोस्ट्स रचचे आनी तुमच्या सगल्या अस्तित्वांत आशिल्ल्या नोट्सातल्यान मजकूर सोंपेपणान परतो वापरचो.
Zapier
तुमी आदींच वापरतात ते ऍप्स देखीक Salesforce, Trello, Basecamp, Wufoo आनी Twitter वरवीं OneNote कडेन जोडपाचो Zapier हो एक सोंपो मार्ग आसा. टिपणां बॅकअप करूंक, पूराय जाल्ले कार्याची नोंद दवरूंक वा नवे संपर्क,फोटो, वॅब पानां आनी खूब किदें सांबाळुंक हो एप वापरचो.