Pikirler OneNote-da öz keşbini tapýar

Programmany göçürip al

Göçürip al


Öz ýoluňy döret

Salfetkalara we ýelmeşýän belliklere ajaýyp pikirleri çyrşaýaňyzmy? Takyk faýllamak siziň stiliňizmi? OneNote islendik görnüşde pikirleriňizi ugrukdyrmaga kömek edýär. Ruçkanyň kagyzdaky erkin formasynda ýazyň ýa-da çyzyň. Pikirleri surata düşürmek üçin, internetden gözläň we kesiň.

Windows 10-da OneNote görkezýän planşet

Islendik kişi bilen işleşiň

Toparyňyz asyryň pikirini ele salýar. Maşgalaňyz uly üýşmeleň üçin menýu planlaýar. Nirede bolsaňyzam, şol bir sahypada we sinhronda duruň.

Iş üçin planşetde OneNote ulanýan adamyň fotosuraty

Syýa bilen oýlan

Taýýar. Belläň. Çyzyň. Size ýeke-täk gerekli gural stilo ýa-da barmak ujy. Elde ýazylan bellikleri alyň we soň olary ýazylan tekste öwrüň. Reňkler ýa-da şekiller arkaly möhüm zatlary ýagtyldyň we pikirleri beýan ediň.

Surface Pen tarapyndan çyzylan ýagty reňkler

Islendik ýerden giriş

Bellik alyň. Awtonom bolsaňyzam, islendik ýerden materialyňyzy almak ýeňil. Noutbugyňyzda başlap, bellikleri telefonyňyzda täzeläň. OneNote islendik enjamda ýa-da platformada işleýär.

iPad-de, iPhone-da we Apple Watch-da görkezilýän OneNote fotosuraty
Office bilen has ajaýyp

OneNote size eeýämden tanyş Office maşgalasynyň agzasydyr. Outlook e-poçtasyndan çekilen nokatlar bilen belliklere şekil beriň ýa-da Excel tablisasyny ornaşdyryň. Ähli halaýan Office programmalaryňyzda bilelikde işläp, has köp iş bitiriň.

Office gurnawynyň fotosuraty

}

Synpda birik

Okuwçylary işleşer ýaly bir ýere jemläň ýa-da hususy depderçelerde aýratyn goldaw beriň. Indi çap edilýän çykdylar ýok. Merkezi material kitaphanasyndan sapaklary tertipläp we ýumuşlary ýaýradyp bilersiňiz.

Synp depderçesiniň üstüni aç

Surface Book-da görkezilýän OneNote fotosuraty