ሓሳባት ኣብ OneNote ውሽጢ ቅርጺ ይሕዙ

እቲ መተግበሪ አውርዶ

ኣውርድ


ካብ Evernote ናብ OneNote ብቀሊሉ ተንቀሳቀስ እሞ ብናጻ ኣብ ኩሎም መሳርሒታትካ መዘኻኸሪታትካ ኣሳንዪ። ከመይ ከምዝኾነ ርኸብ


መንገድኻ ፍጠር

ኣብ መናዲል ወይ ዝልጠፉ መዘኻኸሪታት ጽቡቓት ሓሳባት ሓንጡጥካ፧ ልክዕ ምምላእ ቅዲኻ ይውስኾ ድዩ፧ ሓሳባትካ ብዝኾነ መንገዲ ቀሪጽካ ከምዝሸፈንካዮ OneNote ተረዲኡካ ኣሎ። ከም ብርዕን ወረቐትን ብናጻ ቅጥዒ ስምዒት ተይብ፣ ጽሓፍ ወይ ስኣል። ካብ መርበብ ናብ ሓሳባት ስእሊ ድለይ እሞ ቀንጥብ።

ኣብ Windows 10 OneNote ኣብ ምርኣይ ዘሎ ንእሽቶይ ሓሳቢቶ

ምስ ዝኾነ ሰብ ተሓባበር

ጉጀለኻ ናይ ዘመናት ሓሳብ ይሕዝ ኣሎ። ቤተሰብካ ነቲ ኣማራጺ ንዝዓበየ ዳግማይ ሕብረት ይምድብዎ ኣለው። ኣብ ዝሃለኻ ሃሊኻ ኣብ ተመሳሳሊ ገጽን ኣብ ውሽጢ ምስናይን ጽናሕ።

ስእሊ ናይ ሰብ ኣብ ንእሽቶ ሓሳቢቶ ናይ ስራሕ OneNote እንዳተጠቅመ

ብቐለም ሕሰብ

ድሉው። ኣዳሉ። ስኣል። እቲ እንኮ እትደልዮ መሳርሒ ብርዒ ወይ ጫፍ ናይ ኣጻብዕትኻ እዩ። ብኢድ ዝተጻሕፉ መዘኻኸሪታት ውሰድ እሞ ድሓር ናብ ዝተተየበ ጽሑፍ ቀይሮ። ኣገዳሲ ዝኾነ ኣድምቕ እሞ ሓሳባት ብሕብርታት ወይ ቅርጽታት ግለጽ።

ብ Surface ብርዒ ዝተሳእሉ ድሙቓት ሕብርታት

ካብ ዝኾነ ቦታ ተራኸብ

መዘኻኸሪ ውሰድ። ካብ መስመር ወጻኢ እኳ እንተሃለኻ፣ ትሕዝቶኻ ካብ ዝኾነ ቦታ ክትስሕቦ ቀሊል እዩ። ኣብ ላፕቶፕካ ጀምር ድሕሪኡ ኣብ ስልክኻ መዘኻኸሪ ኣሐድስ። OneNote ኣብ ዝኾነ መሳርሒ ወይ መድረኽ ይሰርሕ።

ስእሊ ናይ OneNote ኣብ iPad፣ iPhone ከምኡውን ኣብ Apple Watch ተራእዩ
ምስ Office ዝበለጸ

OneNote ኣቐዲምካ እትፈልጦ ናይ Office ቤተሰብ ኣባል እዩ። ካብ ኢሜይል ካብ ዝተሳሕቡ ነጥብታት መዘኻኸሪታት ቅርጺ ሃብ ወይ ሰደቓ Excel ትኸል። ኩሎም ፍትዋት ናይ Office መተግበሪታትካ ሓቢሮም ብምስራሕ ብዙሕ ዝተሰርሐ ርኸብ።

ስእልታት ናይ Office ሕንጻ

ኣብ ውሽጢ እቲ ክፍሊ ኣራኽብ

ተምሃሮ ሓቢሮም ኣብ ቦታ ምትሕብባር ኣምጽእ ወይ ኣብ ብሕታዊ ማህደራት ናይ ነፍስወከፍ ደገፍ ሃብ። ዝዕደል ጽሑፋት ምሕታም የለን። ካብ ማእኸላይ ትሕዝቶ ማዕኸን ስነዳ ትምህርትታ ክትውድብን ዕዮታት ክትዕድልን ትኽእል ኢኻ።

መደብ Notebook ርኸብ

ስእሊ ናይ OneNote ናይ Surface ደብተር ኣርእዩ