Dikgopolo di a kopana ka go OneNote

Tanelouta tirišo

Taonelouta


Iša gabonolo go tloga go Evernote go ya go OneNote gomme o kopanye dintlha tša gago go didirišwa ša gago ka moka, mahala. Hwetša gore bjang


Hlama tsela ya gago

Na o kgona go ngwala dikgopolo tše bohlokwa go dipampišana tša go ngwala? Na se se swana le go senya mokgwa wag ago? OneNote e dira gore o kgone tšohle ka tsela le ge e le efe yeo o nyakago go boloka dikgopolo tša gago. Thaepa, ngwala goba thala ka fomo ya mahala ya pele go letlakala. Tsoma le go klipa go tšwa go wepe go ya go dikgopolo tša dinepe.

Tafola e bontšhago OneNote go Windows 10

Dirišana le motho yo mongwe

Sehlopha sa gago se thopile kgopolo ya ngwaga. Lapa la gago le rulaganya menyu bakeng sa seboka se segolo. Dula letlakaleng lona le le go le kopanya kae goba kae.

Senepe sa motho yo a dirišago OneNote go thapoletet bakeng sa mošomo

Nagana ka enke

O lokile. Beakanya. Thala. Mokgwalokgwaro goba monwana ke yona tholosi e nnoši yeo o e hlokago. Tšea dintlha ka mongwalo gomme o di fetošetše go mongwalo o thaepilwego ka morago. Thalela seo se lego bohloka gomme o beakanye dikgopolo ka mmala goba ka dibopego.

Mebala e tagilego e thalwa ka Pene ya Botlase

Tsena kae goba kae

Ela hloko. Go bonolo go ntšha dikagare tša gago kae goba kae, le ge o se inthaneteng. Thoma go lapothopo ya gago ke moka o mpshafaletše dintlha tša gago go founo ya gago. OneNote e šoma go sedirišwa le ge e le sefe goba polatefomo.

Senepe sa OneNote se bontšwa go iPad, iPhone le Apple Watch
E kaone ka Office

OneNote ke setho sa lapa la Office leo o šetšego o le tseba. Bopa dinoutso ka dintlha tšeo di tšewago go emaile ya Outlook, goba bopa tafola ya Excel. Dira mo gontši ka dilo ka moka tšeo o di ratago ka ditirišo tša Office gomme di šoma gotee.

Senepe sa moago wa Office

Ikgokaganye le ba bangwe ka klaseng

Tliša barutwana felogotee ka sekgobeng sa tirišano goba nea yo mongwe le yo mongwe thekgo ka dinotepukung tša bona. Ga go sa hlokega gore o phrinthe. O ka rulaganya dithuto gomme wa abelana mediro go tšwa go bobolokelo bja magareng.

Bona Notepuku ya Klase

Senepe sa OneNote se bontšwa go Puku ya Botlase