तुमचो मार्ग निर्माण करचो

तुमी नॅपकीन आनी चिकट नोंदींचेर तुमच्यो कल्पनां रेखाटतात? पुराय रंगोवप ही तुमची शैली आसा? OneNote तुमच्यो कल्पनां साकार करूंक सज्ज आसा. पॅन आनी कागद नास्तना टंक करचें, बरोवचें वा पितारचें. कल्पनां चित्रावपाक वॅबात सोदचें आनी क्लिप करचें.

Windows 10 चेर OneNote दाखोवपी टॅब्लेट

कोणांय वांगडा सहकार दिता

तुमचो पंगड शतकातली कल्पना मनांत बाळगीता. तुमचें कुटुंब व्हड मेळाव्याची येवजण आंखता. त्याच पानाचेर रावचें आनी तुमी खंय आसा थंयच्यान सिक्रोनायझांत रावचें.

कामा खातीर तकट्याचेर OneNote वापरपी मनशाचो फोटो

कल्पनांक आकार दिवचो

तयार.सज्ज.रेखाटचें. तुमकां जाय आशिल्लो स्टायलस वा फिंगरटीप हें एकमेव साधन आसा. हस्तलिखीत नोंदी घेवच्यो आनी त्यो टंक केल्ल्या लिखीतांत मागीर रुपांतरीत करच्यो. किदें म्हत्वाचें आसा तें हायलायट करचें आनी रंग आनी आकारा वांगडा कल्पनांचेर उजवाड घालचो.

Surface Pen वरवीं उजळ रंगांनी पितारलां

खंयच्यानूय ऍक्सॅस करचें

नोंद दवरची. तुमी ऑफलायन आसले तरीय, तुमचो मजकूर खंयच्यानूय घेवप सोंपें आसा. तुमचो लॅपटॉप सुरू करचो मागीर तुमच्या फोनाचेर नोंदी अपडेट करच्यो. OneNote खंयचेंय डिव्हायस वा प्लॅटफॉर्माचेर काम करता.

iPad, iPhone आनी Apple Watch चेर प्रदर्शीत केल्लो OneNote चो फोटो
Office वांगडा बरें

OneNote हो Office कुटुंबाचो एक वांगडी आसा हें तुमी आदींच जाणांत. Outlook ईमेलीतल्यान घेतिल्ल्या पॉयंटा वरवीं नोंदी तयार करच्यो वा एक Excel तकटो एम्बॅड करचो. तुमच्या Office ऍप्लिकेशनां वांगडा एकठांय वावरून खूब किदें करचें.

Office इमारतीचो फोटो

}

वर्गात कनॅक्ट करचें

सहकार्य सुवातींत विद्यार्थ्यांक एकठांय हाडटा वा खाजगी नोंदपटयांनी स्वतंत्र तेंको दिता. आतां आनीक मुद्रण हस्तलिखीतांची गरज ना. तुमी केंद्रीय मजकूर लायब्ररीतल्यान धड्यांची वेवस्था करूंक शकतात आनी प्रकल्प वांटूक शकतात.

वर्ग नोंदपटी सोदची

Surface Book चेर प्रदर्शीत OneNote चो फोटो